วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

ประโยคเพื่อการสื่อสาร

ประโยคเพื่อการสื่อสารในภาษาไทย  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ

1.  ประโยคพื้นฐานหรือประโยคสามัญ
2.  ประโยครวม
3.  ประโยคซ้อน